ഓരോ ശുശ്രുഷകനും തന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ദിവ്യ ഉപദേശം..